Zum Inhalt springen

Privacy beleid VWE

Voor het verwerken van jouw sollicitatie bij VWE vragen wij jou om persoonsgegevens. Wij zijn ons ervan bewust dat jij vertrouwen in ons stelt. Wij hanteren dan ook een strikt privacy beleid. Wij houden ons daarbij aan de wettelijke voorwaarden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).    In ons privacy beleid laten we je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je via een tussenpersoon of rechtstreeks bij ons solliciteert. Met VWE wordt bedoeld VWE Groep B.V.,  en aan haar gelieerde juridische entiteiten. Je gegevens worden bewaard in onze Talentpool.  

Wat zijn persoonsgegevens? 

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: een naam, een huisadres, een persoonlijk e-mailadres of een CV. 

Persoonsgegevens in de Talentpool 

Wanneer jij opgenomen wordt in onze Talentpool, bij bijvoorbeeld een sollicitatieprocedure, bewaren wij jou persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om jouw sollicitatie te behandelen of toekomstige vacatures aan jou te kunnen presenteren. VWE verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor onze doeleinden. Wij streven daarbij naar minimale gegevensverwerking. De gegevens van kandidaten kunnen op verschillende manieren door ons worden verzameld. Dit kan door: 

  • zelf te solliciteren of reageren op een vacature via onze website;  

  • contact met één van onze medewerkers;  

  • door middel van een recruiter / tussenpersoon solliciteren op onze vacature.  

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: voor- en achternaam, adresgegevens, land en regio, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, functieniveau en cv. Daarnaast verzamelen wij gegevens via openbare websites die betrekking hebben op jouw carrière, zoals LinkedIn.    Als je bepaalde gegevens niet wenst te verstrekken, kan jij hierover  contact met ons opnemen. Wij kunnen dan samen bekijken of het mogelijk is de procedure te vervolgen zonder deze gegevens.  

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens door VWE: 

‍Wij verzamelen en verwerken gegevens voor het behandelen van sollicitaties en bij het matchen tussen kandidaten uit onze Talentpool en toekomstige vacatures.  

Toestemming 

‍Jouw persoonsgegevens verzamelen wij op basis van jouw nadrukkelijk verleende toestemming, wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn of indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Uiteraard heb jij het recht om verleende toestemming op ieder moment in te trekken. De intrekking van jouw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens voor deze intrekking. 

Beveiliging 

‍Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, zijn wij met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. 

Bewaartermijnen 

‍Wij houden ons aan de principes van gegevensbeperking. Daarom slaan wij alleen jouw persoonsgegevens op zolang dat nodig is voor de doeleinden die hier worden genoemd of voor zover vereist door de wetgever voor verschillende opslagperioden. Wij bewaren jouw gegevens 1 jaar. Gedurende deze periode kan het zijn dat wij een passende vacature voor je vinden. Mocht dit niet het geval zijn, dan nemen we na 1 jaar contact met je op om te vragen of je wilt dat je gegevens nog langer in ons systeem blijven of dat je wilt dat wij je gegevens verwijderen. Wij zullen een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. 

Rechten betrokkenen 

‍Indien jij verwijderd wilt worden uit onze Talentpool kun je bij ons aangeven jouw gegevens te verwijderen. Dit kun je doen door de link te volgen in onze email handtekening of te mailen naar hr@vwe.nl.   

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij gaan ervan uit dat wij zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan en dat wij altijd gezamenlijk tot een oplossing komen. Mocht jij hier onverhoopt anders overdenken, staat jou de weg vrij om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Nieuwe ontwikkelingen en vragen 

‍We behouden ons het recht voor dit privacy beleid te wijzigen, zodat het altijd aan de toepasselijke wettelijke eisen voldoet of aan de veranderingen in onze diensten. Bij significante wijzigingen in de manier waarop we met privacygevoelige informatie omgaan zullen we er alles aan doen je op de hoogte te brengen. We raden je echter wel aan regelmatig deze pagina te bekijken. 

Vragen over privacy beleid 

‍Als jij vragen hebt en/of opmerkingen over ons privacy beleid, stuur dan een e-mail naar hr@vwe.nl